Dokumenty do pobrania

  • Dotacja za wyszkolenie młodocianego pracownika-pomoc de minimis

    Wnioski należy składać w terminie 3 miesięcy od zdania egzaminu przez ucznia. Dokumenty dołączane do wniosku muszą być kompletne oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem.

    Od 15 listopada 2014 roku obowiązuje nowy druk Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Załącznik Nr 1.

  • Stypendium Socjalne

    Wnioski o stypendia socjalne przyjmowane są w terminie od 15 sierpnia do 15 września 2016. Dopuszczalny dochód na osobę wynosi 514 zł netto.

    Stypendium obejmuje uczniów szkoły podstawowej (bez zerówek), uczniów gimnazjum oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.