Dotacja za wyszkolenie młodocianego pracownika-pomoc de minimis na rok 2018

Dokumenty do pobrania » Dotacja za wyszkolenie młodocianego pracownika-pomoc de minimis na rok 2018

Wnioski należy składać w terminie 3 miesięcy od zdania egzaminu przez ucznia.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
  2. kopie dokumentów potwierdzających, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami
  3. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego
  4. kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu
  5. oświadczenie o otrzymaniu lun nieotrzymaniu pomocy de minimis
  6. formularz informacji dotyczący prowadzonej działalności przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
Dołączane do wniosku muszą być kompletne oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem.