Zadania ZOSS

 

 Zadania administracyjne
 
1.      Wykonywanie prac statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie zadań rzeczowych, zatrudnienia, wynagrodzeń i innych zgodnie z zasadami ustalonymi w odrębnych przepisach.
2.      Opracowywanie projektów uchwał dotyczących oświaty.
3.      Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidowaniem placówek oświatowych i ewidencjonowaniem ich majątku.
4.      Koordynowanie prac związanych z prowadzeniem egzaminów nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.
5.      Przygotowanie opinii w sprawie projektów organizacyjnych placówek oświatowych.
6.      Przygotowywanie opinii w sprawie przyznawania nagród Burmistrza Łochowa dla Dyrektorów i nauczycieli.
7.      Przygotowywanie opinii w sprawie dofinansowania dokształcania zawodowego nauczycieli.
8.      Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza Łochowa dotyczących zadań administracyjnych i gospodarczych w   placówkach oświatowych.
9.      Zapewnienie obsługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
 
Zadania finansowe:
 
1.    Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dzienników operacji gospodarczych jednostek oświatowych.
2.    Obsługę rachunków bankowych jednostek oświatowych.
3.   Realizację wypłat wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w   szkołach, a także rozliczanie składek i innych obciążeń związanych z zatrudnieniem:
- prowadzenie obsługi finansowo - księgowej funduszy świadczeń socjalnych,
- przygotowywanie materiałów i dokumentów związanych z procedurą opracowywania projektu budżetu,
- koordynację opracowania planów finansowych dotyczących placówek oświatowych oraz sporządzanie planów z zakresu oświaty i wychowania  nieprzypisanych jednostkom oświatowym,
- sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
- prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków budżetowych,
- sporządzanie innych analiz, opinii i wniosków w sprawach dotyczących środków finansowych na potrzeby organu prowadzącego.
 
Inne zadania:
 
 -wykonywanie remontów bieżących w budynkach placówek oświatowych gminy Łochów,
- prowadzenie Ośrodka Kolonijno –Wypoczynkowego w Koszelance,
- obsługa zadania dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Łochów oraz uczniów niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych
- wypłatą zasiłków i stypendiów dla uczniów szkół z terenu gminy Łochów